CHƯƠNG TRÌNH HỌC NHÓM 5-6 HỌC VIÊN

PIANO: 
1.200.000đ/ tháng/ 8 buổi/ 60phút

ORGAN: 
1.200.000đ/ tháng/ 8 buổi/ 60phút

GUITAR: 
1.000.000đ/ tháng/ 8 buổi/ 60phút

UKULELE:
1.000.000đ/tháng /8 buổi/60phút     

CAJON:     
800.000đ/ tháng/ 8 buổi/ 60phút             

ĐÀN TRANH: 
800.000đ/tháng/8 buổi/60phút            

THANH NHẠC: 
1.200.000đ/tháng/8buổi/60phút       
      

MÚA BALLET
1.200.000đ/tháng/8buổi/60phút       

NHẢY HIỆN ĐẠI: 
800.000/tháng/8buổi/60phút           

HỘI HỌA: 
850.000đ/ tháng/ 8 buổi/ 60phút       

 

YOGA:         
450.000đ/ tháng/ 8 buổi/ 60phút     

 

BÀI VIẾT
TƯƠNG TỰ